Naša ambulancia je oficiálnym poskytovateľom zdravotnej starostlivosti s povolením od Bratislavského samosprávneho kraja.


IMG_20160906_105132_311MUDr.Viktor Kopas

Psychoterapia a psychiatria

1997 ukončenie štúdia všeobecného lekárstva na LF UK Bratislava

2000 atestácia prvého stupňa zo psychiatrie

2008 certifikovaná pracovná činnosť psychoterapia

2009 európska atestácia v odbore psychiatria

 

 

 

Klinická prax: Psychiatrickú prax začal v psychiatrickej nemocnici P. Pinela v Pezinku. Následne pracoval v AT sanatórium s.r.o., Osuského 10 v Bratislave (liečba závislostí), v CMZ Matka s.r.o., Haanova 7 v Bratislave (denný psychiatrický stacionár pre dospelých a deti) a na Psychiatrickej klinike FNsP Bratislava – Nemocnica Staré Mesto. Od roku 2010 vykonáva samostatnú ambulantnú psychiatrickú prax so zameraním na úzkostné a depresívne poruchy a poruchy osobnosti.

Od roku 2006 vykonáva aj privátnu psychoterapeutickú prax v psychoanalyticky orientovanej psychoterapii. V rokoch 2000-2007 absolvoval v Inštitúte aplikovanej psychoanalýzy v Prahe (www.iapsa.cz) kompletný výcvik v psychoanalytickej skupinovej psychoterapii a bola mu udelená licencia psychoanalyticky orientovaného skupinového terapeuta. V roku 2008 bol zaradený do zoznamu psychoterapeutov slovenska  (Slovenská Psychoterapeutická Spoločnosť,  www.psychoterapia-sk.sk). Podieľa sa na činnosti Slovenskej spoločnosti pre psychoanalytickú psychoterapiu (www.sspap.sk).


VrabcovaMUDr. Andrea Vrabcová

Psychoterapia a psychiatria

1996 ukončenie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Všeobecné lekárstvo

2000 Atestácia 1. stupňa v odbore psychiatria

2000-2008 absolvovaný psychoterapeutický výcvik v Katatýmne imaginatívnej psychoterapii

2002-2003 Základné teoretické vzdelanie v psychoanalýze, Institut aplikované psychoanalýzy, Praha

2013 zaradenie do certifikačnej prípravy v CPČ psychoterapia, Slovenský inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii, Bratislava

2016 Európska atestácia v odbore psychiatria ( atestačná práca na tému: Generalizovaná úzkostná porucha )

 

Klinická prax:

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok. Súkromná ambulantná prax. Počas praxe som prednášala Základy psychiatrie na Katedre psychológie a patopsychológie PdF UK v Bratislave.

Členstvo :

Som členkou Slovenskej spoločnosti pre Katatýmne imaginatívnu psychoterapiu, Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a Slovenskej lekárskej komory.

Psychoterapia:

Pracujem metódou Katatýmne imaginatívnej psychoterapie (KIP), ktorá patrí k psychodynamickým tzv. hlbinným psychoterapeutickým smerom. Táto metóda, okrem slova, využíva imaginácie v podobe denných snov. Na symbolickej rovine zobrazujú vnútorné prežívanie, aktuálne emočné problémy, nevedomé konflikty siahajúce až do ranného detstva. Terapeut je empatickým sprievodcom v snahe o sebapoznanie a pochopenie seba samého, je nápomocný a podporný pri riešení ťažkostí a hľadaní východísk. Viac o KIP na www.sskip.eu